• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Спільна заява Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів (укр./рос.)
Опубліковано 05 вересня 2014 року о 18:18

м. Ньюпорт, Велика Британія, 4 вересня 2014 р.

В той час коли ми зустрічаємося сьогодні, Росія продовжує порушувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Попри заперечення з боку Росії, російські збройні сили задіяні у безпосередніх військових операціях в Україні; Росія продовжує постачати зброю бойовикам у східній Україні; вона тримає тисячі боєздатних військ на своєму кордоні з Україною. Цей розвиток подій підриває безпеку України та має серйозні наслідки для стабільності та безпеки всього Євроатлантичного регіону.

Ми, глави держав та урядів у складі Комісії Україна-НАТО, одностайно підтримуємо суверенітет України та її територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Ми рішуче засуджуємо російську незаконну та нелегітимну самопроголошену «анексію» Криму, а також триваючу та умисну дестабілізацію Росією східної України у порушення міжнародного права. Ми закликаємо Росію відмінити самопроголошену нею «анексію» Криму, яку ми не визнаємо та не будемо визнавати. Росія повинна припинити надавати підтримку бойовикам у східній Україні, відвести свої війська та зупинити свої військові дії вздовж українського кордону та через нього, поважати права місцевого населення, у т.ч. кримських татар як корінного народу, а також утримуватися від подальших агресивних дій проти України. Союзники розглядають будь-які односторонні військові або руйнівні дії Росії на території України, під будь-яким приводом, включаючи гуманітарний, як такі, що є кричущим порушенням міжнародного права.

Союзники підтримують зусилля Уряду України, у т.ч. шляхом реалізації українського Мирного плану, спрямовані на дотримання політичного шляху, який відповідає прагненням людей в усіх регіонах України без зовнішнього втручання. Союзники вітають зобов’язання, взяті на себе усіма сторонами, у т.ч. у Женеві та Берліні, а також в ході інших триваючих переговорів, працювати для досягнення мирного вирішення ситуації. Водночас, не зважаючи на взяті на себе зобов’язання, Росія, фактично, здійснила пряме військове втручання на територію України та посилила свою підтримку бойовикам. Ми закликаємо Росію змінити курс та вжити активних кроків для деескалації кризи, у т.ч. проводити конструктивний діалог з українською владаю.

Союзники визнають право України на відновлення миру та порядку, захист своїх народу та території, а також заохочують Збройні сили України та органи безпеки й надалі докладати максимальних зусиль під час поточної операції для запобігання жертв серед місцевого населення.

Союзники цінують відданість народу України свободі та демократії та його рішучість вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання. Вони вітають проведення вільних та справедливих Президентських виборів у складних умовах та підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що свідчить про консолідацію демократії України та її європейських прагнень. Ми очікуємо, що майбутні вибори до Верховної Ради у жовтні ц.р., як важливий елемент українського Мирного плану, сприятимуть цій меті.

Ми вітаємо дії інших міжнародних гравців, зокрема ОБСЄ, Європейського Союзу і Ради Європи, а також союзників індивідуально, що сприяють деескалації та мирному врегулюванню кризи.

В рамках нашого довготривалого Особливого партнерства, НАТО послідовно підтримує Україну протягом цієї кризи, та усі 28 союзників, у т.ч. через механізми НАТО, посилюють свою підтримку для того, щоб покращити здатність України забезпечувати свою власну безпеку. Визнаючи наміри України поглибити Особливе партнерство з НАТО, ми активізуємо наші стратегічні консультації в рамках Комісії Україна-НАТО. НАТО вже посилило існуючі програми у сфері військової освіти, професійного розвитку, управління сектором безпеки, та наукове співробітництво з Україною у сфері безпеки. Ми й надалі будемо зміцнювати наше співробітництво у секторі безпеки і оборони в рамках Річних національних програм шляхом реалізації програм для України щодо розвитку спроможностей та сталої розбудови потенціалу. У цьому контексті, союзники започаткують суттєві нові програми, які зосереджені на сферах командування, управлінні та зв’язку, логістики, стандартизації, кіберзахисту, соціальної адаптації військовослужбовців, а також стратегічних комунікаціях. НАТО також надасть Україні допомогу у реабілітації поранених військовослужбовців. Союзники посилюють присутність своїх радників в офісах НАТО в Києві. Союзники взяли до уваги нещодавній запит України щодо надання військово-технічної допомоги, і значна кількість союзників вже надають Україні додаткову підтримку на двосторонній основі, що вітається Україною.

НАТО та Україна продовжуватимуть працювати для досягнення більшої взаємосумісності між збройними силами України та НАТО, у т.ч. шляхом продовження регулярної участі України у навчаннях НАТО. Союзники високо цінують триваючий внесок України в операції Альянсу, Сили реагування НАТО, а також Ініціативу Взаємопов’язаних сил. Союзники вітають участь України в Ініціативи операційної взаємосумісності з партнерами, цінують прояв Україною інтересу до Програми розширених можливостей в рамках цієї Ініціативи та очікують на її майбутню участь.

За підтримки союзників, у тому числі через Річні національні програми, Україна залишається відданою реалізації широкомасштабних реформ, для подолання корупції та сприяння інклюзивному політичному процесу, основаного на демократичних цінностях, повазі до прав людини, меншин, та верховенстві права.

Як відзначено на попередніх Самітах НАТО, у т.ч. у Мадриді, Бухаресті, Лісабоні та Чикаго, незалежна, суверенна та стабільна Україна, твердо віддана принципам демократії та верховенства права має ключове значення для Євроатлантичної безпеки. Ми підтверджуємо нашу тверду відданість подальшому розвитку Особливого партнерства між НАТО та Україною, що сприятиме розбудові стабільної, мирної та неподільної Європи.

***

Совместное заявление Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств

г.Ньюпорт, Великобритания, 4 сентября 2014г.

В то время, когда мы встречаемся сегодня, Россия продолжает нарушать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Несмотря на возражения со стороны России, российские вооруженные силы задействованы в непосредственных военных операциях в Украине; Россия продолжает поставлять оружие боевикам в восточной Украине; она держит тысячи боеспособных войск на своей границе с Украиной. Это развитие событий подрывает безопасность Украины и имеет серьезные последствия для стабильности и безопасности всего Евроатлантического региона.

Мы, главы государств и правительств в составе Комиссии Украина-НАТО, единодушно поддерживаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Мы решительно осуждаем российскую незаконную и нелегитимную самопровозглашенную «аннексию» Крыма, а также продолжающуюся и умышленную дестабилизацию Россией восточной Украины в нарушение международного права. Мы призываем Россию отменить самопровозглашенную ею «аннексию» Крыма, которую мы не признаем и не станем признавать. Россия должна прекратить оказывать поддержку боевикам в восточной Украине, отвести свои войска и остановить свои военные действия вдоль украинской границы и через нее, уважать права местного населения, в т.ч. крымских татар как коренного народа, а также воздерживаться от дальнейших агрессивных действий против Украины. Союзники рассматривают любые односторонние военные или разрушительные действия России на территории Украины, под любым предлогом, включая гуманитарный, таковыми, как вопиющим нарушением международного права.

Союзники поддерживают усилия Правительства Украины, в т.ч. путем реализации украинского Мирного плана, направленные на соблюдение политического пути, который отвечает стремлениям людей во всех регионах Украины без внешнего вмешательства. Союзники приветствуют обязательства, взятые на себя всеми сторонами, в т.ч. в Женеве и Берлине, а также в ходе других продолжающихся переговоров, работать для достижения мирного разрешения ситуации. В то же время, несмотря на взятые на себя обязательства, Россия фактически осуществила прямое военное вмешательство на территорию Украины и усилила свою поддержку боевикам. Мы призываем Россию изменить курс и принять активные шаги для деэскалации кризиса, в т.ч. проводить конструктивный диалог с украинской властью.

Союзники признают право Украины на восстановление мира и порядка, защиту своих народа и территории, а также поощряют Вооруженные силы Украины и органы безопасности и в дальнейшем прилагать максимальные усилия во время текущей операции для предотвращения жертв среди местного населения.

Союзники ценят преданность народа Украины свободе и демократии и его решимость решать собственное будущее без внешнего вмешательства. Они приветствуют проведение свободных и справедливых Президентских выборов в сложных условиях и подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, что свидетельствует о консолидации демократии Украины и ее европейских стремлений. Мы ожидаем, что предстоящие выборы в Верховную Раду в октябре с.г., как важный элемент украинского Мирного плана, будут способствовать этой цели.

Мы приветствуем действия других международных игроков, в частности ОБСЕ, Европейского Союза и Совета Европы, а также союзников индивидуально, которые способствуют деэскалации и мирному урегулированию кризиса.

В рамках нашего долговременного Особого партнерства, НАТО последовательно поддерживает Украину в течение этого кризиса, и все 28 союзников, в т.ч. через механизмы НАТО, усиливают свою поддержку для того, чтобы улучшить способность Украины обеспечить свою собственную безопасность. Признавая намерения Украины углубить Особое партнерстве с НАТО, мы активизируем наши стратегические консультации в рамках Комиссии Украина-НАТО. НАТО уже усилило существующие программы в области военного образования, профессионального развития, управления сектором безопасности и научное сотрудничество с Украиной в сфере безопасности. Мы и в дальнейшем будем укреплять наше сотрудничество в секторе безопасности и обороны в рамках Годовых национальных программ путем реализации программ для Украины по развитию возможностей и постоянного развития потенциала. В этом контексте, союзники начнут существенные новые программы, которые сосредоточены на сферах командования, управлении и связи, логистики, стандартизации, киберзащиты, социальной адаптации военнослужащих, а также стратегических коммуникациях. НАТО предоставит Украине помощь в реабилитации раненых военнослужащих. Союзники усиливают присутствие своих советников в офисах НАТО в Киеве. Союзники приняли во внимание недавний запрос Украины о предоставлении военно-технической помощи, и значительное количество союзников уже предоставляют Украине дополнительную поддержку на двусторонней основе, что приветствуется Украиной.

НАТО и Украина будут продолжать работать для достижения большей взаимосовместимости между вооруженными силами Украины и НАТО, в т.ч. путем продолжения регулярного участия Украины в учениях НАТО. Союзники высоко ценят продолжающийся вклад Украины в операции Альянса, Силы реагирования НАТО, а также Инициативу Взаимосвязанных сил. Союзники приветствуют участие Украины в Инициативе операционной совместимости с партнерами, ценят проявление Украиной интереса к Программе расширенных возможностей в рамках этой инициативы и ожидают ее будущее участие.

При поддержке союзников, в том числе через Годовые национальные программы, Украина остается преданной реализации широкомасштабных реформ, для преодоления коррупции и содействия инклюзивному политическому процессу, основанного на демократических ценностях, уважении к правам человека, меньшинств и верховенстве права.

Как отмечено на предыдущих Саммитах НАТО, в т.ч. в Мадриде, Бухаресте, Лиссабоне и Чикаго, независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо привержена принципам демократии и верховенства права, имеет ключевое значение для Евроатлантической безопасности. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность дальнейшему развитию особого партнерства между НАТО и Украиной, что будет способствовать развитию стабильной, мирной и неразделенной Европы.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux